Правна напомена

Правна напомена


Веб страната www.Ki-Pay.mk е во сопственост на Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје (КИБС). КИБС целосно ги задржува сите авторски права на нејзината содржина и трговската марка Ki-pay.

Податоците и информациите објавени на оваа интернет-страница се од информативен карактер и се сметаат за точни во времето на нивното објавување. КИБС го задржува правото во било кое време да изврши повлекување, изменување или дополнување на содржината на оваа веб страна.

КИБС не прифаќа одговорност за побарувањата или загубите кои можат директно или индиректно да настанат од користењето на информациите, податоците, документацијата или друг материјал на оваа веб страна.

Секое копирање, репродукција, модифицирање, пренесување, дистрибурирање или користење на податоците, информациите и трговската марка, не е дозволено без одобрение на КИБС.

Врските (линковите) од оваа веб страна со други веб страни се само заради информирање. КИБС не е одговорен за содржината на другите веб страни.
Секој упад на оваа веб страна и нејзина злоупотреба е казнива согласно македонската легислатива.